1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu evafornuskova.com je Eva Fornůsková, IČ: 08542325, e-mail evafornuskova1@gmail.com (dále jen Provozovatel).
 2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje, přičemž registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu zakoupením online kurzu – a to vyplněním emailové adresy a telefonního kontaktu, dále vyplněním údajů o fyzické osobě (jméno a příjmení fyzické osoby, adresa, IČ, případně DIČ) v rámci aplikace dle (dále jen Uživatel).
 3. Internetový obchod evafornuskova.com je webová nebo mobilní aplikace sloužící jako prodejní systém určený k prodeji a zpřístupnění online kurzů a služeb. Uživatelům je dostupná na adrese www.evafornuskova.com (dále jen aplikace).
 4. Smlouva se uzavírá mezi Uživatelem a Provozovatelem odesláním vyplněného platebního formuláře, sloužící jako následná registrace, a následném potvrzení registrace ze strany Provozovatele. Jejím předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k používání aplikace na dobu neurčitou.
 5. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Účet Uživatele je identifikován souhrnem přístupových údajů, a to emailem Uživatele a heslem (dále jen účet).
 7. Součástí jednoho účtu musí být aspoň jedna účetní jednotka, která je identifikovaná buď IČ nebo jménem a příjmením fyzické osoby.
 8. Veškeré písemnosti budou doručovány přes email uvedené Uživatelem v nastavení účtu.

2. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je oprávněn v aplikaci prohlížet kurzy angličtiny nebo němčiny a vzdělávat se.
 2. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů Uživatelem.
 3. Uživatel je povinen řídit se při používání aplikace platnými právními předpisy ČR a nese odpovědnost za data, která při práci s aplikací používá. Za případné neoprávněné jednání Uživatele při používání aplikace nenese Provozovatel odpovědnost. Pokud bude mít Provozovatel důvodné podezření na takové neoprávněné jednání, je oprávněn účet okamžitě pozastavit nebo zcela zrušit. Pozastavením se rozumí stav účtu, ve kterém má Uživatel přístup k již vystaveným dokladům, ale nemůže vystavovat doklady nové, a ve kterém jsou nefunkční objednávkové formuláře. Uživatel v tomto případě nemá nárok na náhradu škody způsobenou pozastavením nebo zrušením účtu.
 4. Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti Provozovatele nebo jeho služby a je povinen nepoužívat účet k nekalým obchodním praktikám.
 5. Provozovatel neodpovídá za soulad náležitostí dokladů vystavených Uživatelem v aplikaci s platnými právními normami ČR.
 6. Uživatel nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele prodávat ani poskytovat aplikaci třetím stranám.
 7. Uživatel má do 14 dní od zakoupení kurzů právo odstoupit od smlouvy informováním provozovatele na e-mailové adrese evafornuskova1@gmail.com. Pokud před uplynutím této lhůty začne Uživatel kurzy používat (využije alespoň 20 % ze všech výukových videí), jeho právo na odstoupení od smlouvy zaniká dle § 1837 l) občanského zákoníku.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Pokud Uživatel způsobí Provozovateli škodu porušením těchto obchodních podmínek, má Provozovatel právo na náhradu škody.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou užíváním aplikace, např ztráta hesla.

4. Záruky a reklamace

 1. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci a služby s ní spojené.
 2. Reklamaci služeb může uživatel uplatňovat odesláním emailu na adresu evafornuskova1@gmail.com, kde podrobně popíše rozsah reklamace služeb. Pokud rozsah služeb poskytnutých Uživateli není v souladu s rozsahem příslušných služeb, má Provozovatel povinnost tento nesoulad odstranit do 14 pracovních dní.
 3. Uživatel má právo uplatňovat reklamaci do 30 dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není Provozovatel povinen reagovat.
 4. Posouzení reklamace je zcela v kompetenci Provozovatele a výsledek posouzení reklamace bude Uživateli sdělen přes kontaktní email.

5. Ochrana osobních údajů

Podmínky dle stránky Zásady zpracování osobních údajů

6. Rozhodné právo a řešení sporů

 1. V případě sporu Provozovatele a Uživatele si obě strany volí jako rozhodné právo právo České republiky.
 2. Uživatel se zavazuje řešit spor přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen ADR) spadající pod Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI) pomocí webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek Uživatele shledá ADR za důvodný, vyzve Provozovatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.
 3. Pro spory lze využít i platformu mimosoudního řešení sporů online (ODR).

7. Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.
 2. Provozovatel má právo v přiměřeném rozsahu změnit tyto obchodní podmínky a je povinen o této změně Uživatele informovat prostřednictvím obchodního sdělení nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud Uživatel s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit účet.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 16. 3. 2021. Pro stávající Uživatele jsou tyto obchodní podmínky účinné 15. den od oznámení změny.